Algemene Voorwaarden Webshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Woonwonder en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Woon Wonder

Handelend onder de naam/namen:

 • Woon Wonder

Vestigingsadres:

Europaweg 15,
4904 SH Oosterhout

Telefoonnummer: 0161769047

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zondag vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur

E-mailadres: info@woonwonder.com

KvK-nummer: 64085678

Btw-nummer: NL855515508B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van enkel van toepassing op aankopen van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Retourneren
Bestelde artikelen mogen binnen 14 dagen worden geretourneerd als deze op afstand zijn besteld en niet uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht. Bij gebruik van het herroepingsrecht geldt het volgende:

Dit dient vooraf af te worden gestemd samen met Woon Wonder
Het product dient fatsoenlijk en voldoende beschermd in de originele verpakking retour gestuurd te worden
De kosten van het retourneren van een artikel zijn volledig voor rekening van klant
Artikelen die op maat worden gemaakt zijn uitgezonderd van herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd
Bij schade aan het product, het ontbreken van de originele verpakking of waardevermindering door toedoen van de klant kan WoonWonder kosten in rekening brengen
Bovenstaande informatie heeft betrekking op online aankopen in de WoonWonder-webshop. Voor aankopen in onze fysieke winkels gelden eventueel andere bepalingen en voorwaarden.

Bij online producten zonder maatwerk:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde online bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Woon Woonder BV

www.woonwonder.com

Europaweg 15

4904 SH Oosterhout
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen
 

c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden Fysieke Winkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

De verkoper: Woon Wonder BV

De koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
Voorwaarden: hiermee wordt bedoeld de algemene betalings-en leveringsvoorwaarden van Woon Wonder BV

Artikel 2 – De geldigheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, betalingen en leveringen.
Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de koper gebruikte voorwaarden.
Zodra deze voorwaarden bij koper bekend zijn gemaakt en geaccordeerd worden zij geacht door hem of haar onverkort en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder de voorwaarde “zolang de voorraad verstrekt”.
Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de offerte datum, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in de offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen, zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. De verkoper mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de mede gedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens, zijnde een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de uitgebrachte offerte als niet bindend.
Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden zijn niet in de offerte of aanbod begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met dat koper het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

Artikel 4 – de overeenkomst en zekerheidstelling

De aanbetaling:
Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling te bedingen met een minimum van 25% van de koopsom.
Prijswijzigingen:
Indien na het sluiten van een koopovereenkomst wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
Factuurdatum:
Ingeval de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
Overmacht:
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Artikel 5 – Betaling van de koopsom, tekortkomingen en verzuim.

De koopprijs dient door de koper voldaan te zijn bij afname van het door koper bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van de koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.
Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen.
In geval van afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan tien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Slechts op aanvraag van de koper en na uitdrukkelijke instemming van de verkoper en na goedkeuring van een derde- kredietverschaffer, zal deze krediet- verschaffer aan de koper krediet verstrekken waarmee de koopprijs door de koper kan worden voldaan.
Indien de koper, om welke reden dan ook, de aankoopprijs niet, niet volledig of binnen overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs, tenzij er sprake is van overmacht. De koper verkeert alsdan automatisch in verzuim. Alsdan is koper aan verkoper terstond een contractuele boete verschuldigd van 10% per maand behoudens tegenbewijs, van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest.
De koper is bij eventuele minnelijke en gerechtelijke processen om het verschuldigde te innen verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

Artikel 6 – Levertijd

Verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund. Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.
Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 7 – Feitelijke levering aan koper

Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden, zal de koper ervoor zorgen dat; – de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; – in de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.
Indien een takel, lift of een kraan gebruikt moet worden, zijn de kosten voor rekening koper.
Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover schade hem kan worden toegerekend.
Indien de koper bij het sluiten van een overeenkomst geen problemen meldt wat betreft het horizontale en verticale transport maar alsnog problemen voordoen in het trappenhuis, lift en entrees, zijn de extra bezorgkosten, de kosten voor een takel, lift, kraan of annuleringskosten voor rekening van de koper.
Voor het bezorgen van gekochte goederen worden de afspraken per mail of sms bevestigd naar de koper toe. Indien koper op afgesproken datum en tijd niet aanwezig is, zijn de extra bezorgkosten voor rekening koper. Indien koper 24 uur van te voren zijn/ haar afwezigheid per mail doorgeeft kan de afspraak verzet worden en zullen er geen extra kosten berekend worden.
Wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering aan de koper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conf er orm Burgerlijk wetboek.
Afname door koper van het gekochte product geschiedt uitsluitend vanuit magazijn Woon Wonder BV.De koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadigingen en gebreken. Na afname van het product, is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het afgenomen product door koper.
Rest afval van de gekochte producten, zoals verpakkingen, folie en piepschuim worden niet door onze bezorgers mee genomen. Wel zullen bezorgers de verpakkingsresten in de ruimten wel netjes opruimen.
Deelleveringen binnen de levertijd worden uitsluitend gedaan wanneer het totaal openstaande bedrag wordt betaald door koper.
Koper dient vooraf aan te geven in welke verdieping zijn/haar woning is. Indien er geen lift aanwezig is in het gebouw of de aanwezige lift is defect, dan zullen de producten geleverd worden tot en met de derde verdieping via trappenhuis. De meerprijs voor de overige verdiepingen is dan 15 euro per verdieping.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van het verkochte product, zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de koopovereenkomst niet heeft voldaan.
De koper is verplicht het product zorgvuldig te behandelen, niet aan derden af te staan, te belenen of uit de geleverde ruimten te verwijderen, totdat het totale koopsom is voldaan.
Het product is voor eigen risico van de koper vanaf de aflevering en blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadigingen of achteruitgang in staat van het product.

Artikel 9 – Annuleringen

Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen;
Bij annulering van de verplichtingen conform de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van het overeengekomen bedrag. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst na 48 uur door de afnemer geschiedt.
Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 % van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.
Bij annuleringen door de verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de koper te verkrijgen tot een meerwaarde van 5% van de oorspronkelijke koopsom, zonder meerprijs.
Order en aanbetaling vervalt na 6 weken, vanaf het moment dat de goederen in het magazijn arriveren en de klanten telefonisch op de hoogte is gesteld maar niet is afgenomen/afgehaald.

Artikel 10 – Reclames

Reclames kunnen door de koper bij de verkoper slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 1 dag na ontvangst van de goederen.
Koper dient reclamaties op zijn gekochte product schriftelijk of per mail bij de klantenservice van verkoper in te dienen. Verkoper zal deze zorgvuldig in behandelingen nemen en binnen een termijn van 15 werkdagen hierop reageren.
Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om de reclamatie op validiteit te onderzoeken. Bij en gegrond servicemelding stelt de koper de verkoper in staat tot herstel.
Als partijen na onderlinge overleg niet tot een overeenstemming komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdige deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten zijn dan voor rekening van ongelijk gestelde partij.

Artikel 10 – Garanties

De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de koper gedurende een termijn van 24 maanden op gebreken aan de constructieve onderdelen. Bij rechtmatige aanspraak op garantie wordt uw product omgeruild of hersteld, het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald.
De garantieregeling is niet van toepassing op afgeprijsde showroommodellen. Deze modellen worden verkocht zoals door de koper gezien en gekocht.
Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, valt niet onder de garantiebepalingen.Het zelfde geldt ook als de koper de instructies en gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd.
Garantietijd
Er wordt 24 maanden garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van onze webwinkel en gaat u een overeenkomst aan met Woon Wonder BV Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van ons vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Klarna B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Klarna BV.